Iskanje pločevinastih komponent

 

Iskanje in izpis pločevinastih kosov

 

Kliknite ukaz Najdi pločevine za izpis vseh pločevin. Glede na nastavitve bo ukaz izdelal seznam vseh pločevin z njihovimi podatki in lahko tudi izdelal manjkajoča razvitja. Rezultat te operacije je prikazan na spodnji sliki:

image

Iskanje pločevin lahko poteka na osnovi različnih tipov kosovnice: Tip kosovnice (BOM) za iskanje pločevin: Structured ali Parts Only

 

Opis stolpcev seznama pločevin

 

izbor

Izberite, ali želite izbrano komponento izvoziti v DXF/DWG. S klikom na gumb [1] izberete vse, s klikom na gumb [0] počistite izbor vseh komponent, s klikom na [L] pa izberete ali odstranite izbor vseh knjižničnih komponent.
image

 

Z orodjem za filtriranje (image) lahko izberete komponente glede na določeno besedilo v kateri od njihovih lastnosti. Glej poglavje Orodje za filtriranje komponent za podrobnosti o tem.

 

Komponente lahko izbirate tudi s posamičnim klikanjem nanje na kljukice v stolpcu izbor ali pa s pomočjo tipke SHIFT. Tako lahko izberete več komponent naenkrat: izberete prvo, pritisnete SHIFT in nato izberete naslednjo. Vse, ki so med njima, se v tem primeru prav tako izberejo.

 

Ime datoteke

Ime datoteke pločevinaste komponente.

 

Ima razvitje

Če razvitje obstaja, je na tem mestu kljukica, drugače je ni.

 

Razvitje status

Izpis statusa razvitja:
Ročno – razvitje je bilo že narejeno ročno pred zagonom AutoDXF-a

Auto, OK – razvitje je bilo uspešno izdelano samodejno 

Auto, napaka – samodejna izdelava razvitja ni uspela

Auto, ni OK, preveri – samodejno razvitje je bilo izdelano, a obstaja možnost, da ni pravilno. V program je vgrajena logika, ki zaznava, če razvita oblika odstopa od pričakovane.

 

Max dolžina krivilnega roba [mm]

Če katera od krivin modela presega vnaprej določeno maksimalno dolžino, bo vrstica obarvana rumeno. Največja dovoljena dolžina krivilnega roba se določa z nastavitvijo Označi komponente s krivilno črto daljšo od v zavihku Splošne nastavitve.

 

Predogled modela

Prikaz sličice modela v končne (krivljenem) stanju.

 

Predogled razvitja

Predogled razvitja. Sličice razvitij je pred prikazom treba izdelati, kar se lahko izvede na 3 načine:

-          Ročno za izbrano komponento preko desnega klika na vrstico in ukaza Predogled razvitja.

image

-          Samodejno za vse pločevine s klikom na gumb Predogledi razvitij.

image

-          Samodejno ob izdelavi razvitja pločevine

 

Ko so predogledi izdelani, lahko pogled nanje zumirate na način, da preko predogleda razvitja postavite miško ter kliknete in zadržite levi gumb miške:

image

Količina

Količina kosov. Podatek se lahko razlikuje glede na način iskanja pločevin – preko Parts Only ali Structured kosovnice. Količine se lahko pomnožijo s številom v polju Število sestavov za naročilo:

 

image

 

Material

Material komponente.

 

Masa [kg]

Masa komponente v kg.

Dolžina razvitja [mm]

Dolžina razvitja v mm ali inch – odvisno od izbire enot v zavihku Splošne nastavitve.

 

Širina razvitja [mm]

Širina razvitja v mm ali inch – odvisno od izbire enot v zavihku Splošne nastavitve.

 

Part number

Part Number iProperty

 

Stock number

Stock Number iProperty

 

Debelina [mm]

Debelina pločevine v mm ali inch – odvisno od izbire enot v zavihku Splošne nastavitve.

 

Opis

Description iProperty.

 

Poz.

Pozicijska številka komponente iz kosovnice tipa Parts Only ali Structured (odvisno od načina iskanja). V primeru kosovnice vrste Structured se lahko v primeru, ko je ista komponenta prisotna v različnih podsklopih, pojavi več pozicijskih številk ločenih z vejico.

 

DXF enote

Enote v katerih je izdelana komponenta IPT.

 

Projekt

Project iProperty.

 

Revizijska št.

Revision Number iProperty

Št. krivin

Število krivin na pločevinastem kosu

 

Orodje za filtriranje komponent

 

image

Orodje omogoča izbiranje komponent glede na določeno besedilo v kateri od njihovih lastnosti. Privzeta lastnost za filtriranje je Ime datoteke.

Primer 1:

V polje za filtriranje vpišemo tekst »halte« in kliknemo gumb image :

image

Rezultat je, da se izberejo vse komponente, ki imajo v podatku Ime datoteke besedilo »halte«:

image

Če sedaj kliknete glavo stolpca Izbor bodo po prvem kliku vse izbrane komponente združene na koncu seznama, po druge kliku pa na začetku seznama:

image

 

Primer 2:

Izbrati želimo vse komponente, ki imajo v imenu besedilo »S 235«. V prvem koraku moramo določiti, da želimo filtrirati po stolpcu Material. To storimo s klikom na stolpec Material:

image

Nato v polje za filtriranje vpišite »S 235« in kliknite gumb za filtriranje image. Izberejo se vse komponente, ki imajo v imenu materiala besedilo »S 235«:

image

 

Prilagajanje videza spiska

 

S klikom na naslovno vrstico oz. ime stolpca lahko razvrščate celoten spisek po vrednostih v tem stolpcu.

Spreminjate lahko vrstni red stolpcev. Primite naslovno vrstico stolpca in jo odložite na želeno mesto:

image

Določate lahko tudi širino stolpcev in sicer tako, da primete rob stolpca in ga razširite ali skrčite:

image

 

Določate lahko tudi vidnost/nevidnost stolpcev. Kliknite z desnim gumbom na naslovno vrstico spiska in izberite ime stolpca, ki ga želite prikazati ali skriti:

image

 

Nastavitev stolpcev se samodejno shrani, s klikom na Reset pa lahko seznam postavite v privzeto stanje. Ponastavi se vrstni red, velikost in vidnost stolpcev:

image¸

 

Komponente, ki imajo določene stanja modela (Model States)

 

Nad seznamom pločevin je izpisano stanje sestava, ki je trenutno v obravnavi. V izogib napakam ne menjajte stanja (Model State) sestava, medtem ko je AutoDXF zagnan.

image

 

Najdene pločevine, ki imajo definirana stanja modela (Model states), so izpisane z odebeljeno pisavo:

image

Te komponente so nekoliko omejene glede možnosti manipulacije z njihovimi razvitji: ni namreč možno rotirati in obračati razvitij preko ukazov na meniju ob desnem kliku na vrstico.

 

Kontrola dolžine krivilnih črt

image

 

Če je opcija Označi komponente s krivilno črto daljšo odizbrana, bodo vse komponente, pri katerih je kateri od krivilnih robov daljši od vpisanega, obarvane rumeno. Ta funkcija je uporabna, če želite na hitro identificirati kose, ki jih zaradi prevelike dolžine krivilnih robov na določenem krivilnem stroju ne morete izdelati. Spodnje slika kaže spisek z rumeno obarvanimi kosi, ki imajo vsaj eno krivino daljšo od 500 mm:

image

 

Upravljanje s custom iProperties

 

Poleg opisanih pred določenih lastnosti lahko v tabelo vključite tudi lastne opise oz. custom iProperties. Te se pojavijo kot dodatni stolpci v spisku pločevin, dosegljive so a sestavljanje sheme poimenovanja DXF/DWG datotek ter za vključitev v DXF besedila. Dodajate in odstranjujete jih lahko s klikom na gumb Upravljaj custom iProperties:

image

 

Klik na gumb odpre okno za določevanje lastnih opisov oz. custom iProperties. Primer na spodnji sliki že vsebuje 1 dodano lastnost:

image

Dodajanje lastnosti:

Kliknite gumb image in v vrstico vpišite natančno ime želene lastnosti.

Brisanje lastnosti:

Izberite vrstico in kliknite gumb image ali na tipkovnici pritisnite tipko Delete.

 

Po kliku na gumb OK se dodatne lastnosti pojavijo kot novi stolpci v sezamu pločevin. Da se vrednosti za posamezne pločevine izpišejo, je potrebno znova zagnati iskanje pločevin.

image

 

Poleg omenjenih stolpcev v spisku pločevin se dodatne lastnosti (custom iProperties) pojavijo tudi v panelih za določevanje imen DXF/DWG datoteke in za določevanje napisov znotraj DXF datotek z razvitji.

 

Tip kosovnice (BOM) za iskanje pločevin: Structured ali Parts Only

 

Pločevinasti kosi se lahko iščejo preko kosovnice (BOM) vrste Structured ali Parts Only. Če je spodaj označena opcija izbrana, je za iskanje uporabljena kosovnica vrste Parts Only, v nasprotnem primeru pa kosovnica vrste Structured.

image

PARTS ONLY kosovnica:

Iskanje poteka direktno preko kosovnice tipa Parts Only. V tem primeru komponente iz Inseparable podsklopov niso zajete. Izpisane količine v AutoDXFu so identične tistim, ki jih prikazuje Parts Only kosovnica

 

STRUCTURED kosovnica:

Pri tem načinu se preiščejo vsi nivoji kosovnice. Uporabite ta pristop le v primeru, če želite zajeti tudi pločevinaste kose, ki se nahajajo v podsestavih, ki imajo kosovnično strukturo nastavljeno na Inseparable. Pogosto so to zvarjenci in teh kosovnica Parts Only ne vidi. V tem primeru se količine preračunavajo s pomočjo algoritma v AutoDXFu in se glede na različne scenarije lahko razlikujejo od količin, ki jih vidite v Parts Only kosovinici. Podsestavi s kosovnično strukturo Reference so izvzeti iz iskanja.

 

Če vaš sestav ne vsebuje podsklopov vrste Inseparable, je priporočen način iskanja pločevin preko kosovnice Parts Only.

 

Samodejna izdelava razvitij

image

Izdelaj razvitja – če program pri iskanju pločevin naleti na pločevino, ki nima izdelanega razvitja in je ta opcija izbrana, se bo razvitje izdelalo samodejno. Če je izdelava razvitja uspešna, se bo v stolpcu Razvitje statuspojavil zapis Auto, OK.

image

Če izdelava razvitja ne uspe, se bo v stolpcu Razvitje statuspojavil zapis Auto, error.

V nekaterih redkih primerih se lahko zgodi, da se razvitje izdela, a je v resnici nepravilno. AutoDXF vsebuje algoritem za geometrijsko kontrolo vseh samodejno narejenih razvitji. Če ta zazna, da je razvitje morda nesmiselno, se v Razvitje statuspojavi zapis Auto, not OK, check.

 

Izdelava predogledov razvitij

 

AutoDXF vam omogoča, da si na enem mestu ogledate oblike in orientacije razvitih pločevin, preden jih izvozite v DXF/DWG datoteke. V nasprotju s predogledi 3D modelov sličice razvitij niso shranjene v IPT datotekah in jih je zato pred prikazom v spisku potrebno izdelati.

Izdelava je možna na 3 načine:

-          Ročno za izbrano komponento. Kliknite z desnim gumbom na izbrano komponento v spisku in izberite ukaz Predogled razvitja.

image

-          Samodejno za vse pločevine s klikom na gumb Predogledi razvitij.

image

-          Samodejno ob vsaki izdelavi razvitja znotraj AutoDXF-a.

 

Samodejna izdelava slik razvitih pločevin je lahko dolgotrajna za sestave z veliko pločevinami. Proces izdelave lahko ustavite s pritiskom tipke F12.

Sličice razvitij niso povezane s komponentami – če se oblika spremeni, morate sami poskrbeti za obnovitev sličic.


Ko so sličice razvitij izdelane, se prikažejo v stolpcu Predogled razvitja:

image

 

Ko so predogledi izdelani, lahko pogled nanje zumirate na način, da preko predogleda razvitja postavite miško ter kliknete in zadržite levi gumb miške:


image