O programu AutoDXF v4.5.6

 

AutoDXF je dodatek za Autodesk Inventor. Dosegljiv je iz okolja za izdelavo sestavov in se uporablja za paketno izdelavo in izvoz razvitih pločevin iz celotnega sestava v le nekaj korakih. Ponuja pa še mnogo dodatnih orodij za bolj enostavno in hitrejše delo s pločevinastimi komponentami.

image


AutoDXF v4.5 –  povzetek funkcionalnosti:

§  Samodejno iskanje in izpis vseh pločevin, ki so del sestava

§  Hitro lociranje in odpiranje izbranega pločevinastega kosa

§  Enostavno ugotavljanje statusa razvitja

§  Samodejna izdelava razvitij za običajne pločevine in tudi za pločevine, ki so narejene kot derivati bodisi iz multibody pločevin, bodisi preko zrcaljenja v sestavih

§  Samodejno zaznavanje navojev na razvitjih in opcijsko postavljanje teh na prilagodljivo ločeno ravnino

§  Samodejno dodajanje točk (point) v središča navojnih izvrtin

§  Predogled 3D modelov in razvitih oblik v tabeli

§  Možnost direktne rotacije razvitij po koraku 90°

§  Rotacija vzdolž najdaljšega roba ali najdaljše krivine razvitja

§  Rotacija razvitja v smeri najdaljšega roba ali najdaljše krivine

§  Masovni izvoz razvitij v prilagodljive DXF ali DWG datoteke

§  Samodejno dodajanje tekstovnih opisov v DXF datoteke

§  Prilagodljivo poimenovanje DXF in DWG datotek

§  Določevanje imen in prisotnosti ravnin ter debelin, barv in tipov črt ravnin

§  Izvoz celotnega spiska pločevin vključno s sličicami razvitij in krivljenih modelov v Microsoft Word

 

Sistemske zahteve

AutoDXF v4.5 deluje z Inventorjem 2018, 2019 in 2020. Verzijam Inventorja 2015-2017 je namenjen AutoDXF v2. Če želite uporabljati izdelavo seznamov pločevin v Wordu, mora biti nameščen Microsoft Word.

 

Omejitve demo verzije

Demo verzija izpiše in izvozi le 4 pločevine. V DXF datoteke je dodano besedilo »Demo verzija«.

 

Nakup

Za nakup polne verzije AutoDXF obiščite http://www.basic.si/autodxf , ali pokličite 01 5830 100 ali pošljite sporočilo na info@basic.si

 

Kako zagnati program?

Za zagon programa kliknite ukaz AutoDXF v ukaznem traku Tool v okolju za izdelavo sestavov:

image

Po kliku na ukaz se odpre okno programa:

image

 

Jezik uporabniškega vmesnika lahko nastavite v zavihku Nastavitve.

 

V spodnjem delu okna so 3 glavni ukazi:

Najdi pločevine – preišče celoten sestav in v spisek izpiše pločevinaste kose in/ali (glede na nastavitve) izdela razvite pločevine

Predogledi razvitij – samodejna izdelava sličic s predogledi razvitij

Izvozi – izdela DXF ali DWG datoteke z razvitji izbranih komponent

 

Način delovanja ukazov Najdi pločevine in Izvozi je določen v zavihkih Nastavitve in Ravnine.

 

Iskanje pločevinastih komponent

 

Kliknite ukaz Najdi pločevine za izpis vseh pločevin. Glede na nastavitve bo ukaz izdelal seznam vseh pločevin z njihovimi podatki in lahko tudi izdelal manjkajoča razvitja. Rezultat te operacije je prikazan na spodnji sliki:

image

 

Opis privzetih stolpcev

 

izbor

Izberite, ali želite izbrano komponento izvoziti v DXF/DWG. S klikom na gumb [1] izberete vse, s klikom na gumb [0] pa počistite izbor vseh komponent.

image

 

Ime datoteke

Ime datoteke.

 

Razvitje da/ne

Če razvitje obstaja, je na tem mestu kljukica, drugače je ni.

 

Razvitje status

Izpis statusa razvitja:
Ročno – razvitje je bilo že narejeno pred zagonom ukaza

Auto, OK – razvitje je bilo uspešno izdelano samodejno  

Auto, napaka – samodejna izdelava razvitja ni uspela

Auto, ni OK, preveri – samodejno razvitje je bilo izdelano brez napak, a obstaja možnost, da ni pravilno. V program je vgrajena logika, ki zaznava, če razvita oblika odstopa od pričakovane.

Max dolžina krivilnega robu [mm]

Če katera od krivin modela presega vnaprej določeno maksimalno dolžino, bo vrstica obarvana rumeno. Maksimalna dolžina krivilnega roba se določa z nastavitvijo Max. dovoljena dolžina krivilne črte v nastavitvah programa.

 

Predogled modela

Prikaz sličice modela v krivljenem stanju.

 

Predogled razvitja

Predogled razvitja. Sličice razvitij je pred prikazom treba izdelati, kar se lahko izvede na 2 načina:

-          Ročno za izbrano komponento preko desnega klika na vrstico in ukaza  Flat Pattern Preview.

image

-          Samodejno za vse pločevine s klikom na gumb Flat Patterns Preview.

image

Količina

Količina pločevin v sestavu. Količine lahko množite s številom v polju Število sestavov za naročilo:

 

image

 

Material

Material komponente.

 

Masa [kg]

Masa komponente v kg.

Dolžina razvitja [mm]

Dolžina razvitja v mm.

 

Širina razvitja [mm]

Širina razvitja v mm.

 

Part number

Part Number iProperty

 

Stock number

Stock Number iProperty

 

Debelina [mm]

Debelina pločevine v mm.

 

Opis

Description iProperty.

 

Poz.

Pozicijske številka komponente v kosovnici vrste Structured.

 

DXF enote

Enote v katerih je risana komponenta.

 

Projekt

Project iProperty.

 

 

Prilagajanje videza spiska

 

S klikom na ime stolpca lahko razvrščate spisek po vrednostih v tem stolpcu.

Spreminjate lahko vrstni red stolpcev. Primite naslovno vrstico stolpca in jo odložite na želeno mesto.

image

image

 

Določate lahko tudi širino stolpcev in sicer tako, da primete rob stolpca in ga razširite ali skrčite.

image

 

Določate lahko tudi vidnost/nevidnost stolpcev. Kliknite z desnim gumbom na naslovno vrstico spiska in izberite ime stolpca, ki ga želite prikazati ali skriti:

image

 

Kontrola dolžine krivin

 

image

Če je opcija Kontrola dolžine krivilnih linijizbrana, bodo vse komponente, pri katerih je kateri od krivilnih robov daljši od vpisanega, obarvane rumeno. Ta funkcija je uporabna, če želite na hitro identificirati kose, ki jih zaradi prevelike dolžine krivilnih robov na določenem krivilnem stroju ne morete izdelati. Spodnje slika kaže spisek z rumeno obarvanimi kosi, ki imajo vsaj eno krivino daljšo od 500 mm:

image

 

Upravljanje s custom iProperties

 

Poleg opisanih pred določenih lastnosti lahko v tabelo vključite tudi lastne opise oz. custom iProperties. Te lahko dodajate s klikom na gumb Dodaj custom iProperties:

image

Klik na gumb odpre okno za določevanje lastnih opisov oz. custom iProperties. Primer na spodnji sliki že vsebuje 2 dodatni lastnosti:

image

Dodajanje lastnosti:

Kliknite gumb image in v vrstico vpišite natančno ime želene lastnosti.

Brisanje lastnosti:

Izberite vrstico in kliknite gumb image ali na tipkovnici pritisnite tipko Delete.

 

Po kliku na gumb OK se dodatne lastnosti pojavijo kot novi stolpci v sezamu pločevin. Da se vrednosti za posamezne pločevine izpišejo, je potrebno znova zagnati iskanje pločevin.

image

 

Poleg omenjenih stolpcev v spisku pločevin se dodatne lastnosti (custom iProperties) pojavijo tudi v panelih za določevanje imen DXF/DWG datoteke in za določevanje napisov znotraj DXF datotek z razvitji.

 

Samodejna izdelava razvitih pločevin

image

 

Samodejno izdelaj razvitje, če to ne obstaja – če program pri iskanju pločevin naleti na pločevino, ki nima izdelanega razvitja in je ta opcija izbrana, se bo razvitje izdelalo samodejno.

To velja tudi za izpeljane (derived) pločevinaste komponente, ki so bile izdelane iz master pločevinske komponente z več telesi preko ukaza Make Components. V tem primeru mora pri uporabi tega ukaza biti izbrana opcija “Link Sheet Metal Styles”.

Samodejna izdelava razvitij za v sestavu zrcaljene komponente – izdelava razvitij za pločevinaste komponente, ki so nastale kot zrcalne komponente preko ukaza Mirror v sestavu.

Za izdelavo razvitja je potrebno določiti slog in debelino pločevine. Pri zrcalnih pločevinah se privzame, da sta slog in debelina enaka kot pri izvorni komponenti. Da funkcija deluje, mora biti slog izvorne komponente shranjen v knjižnici slogov (Sheet Metal Style library).

Pri samodejni izdelavi razvitij vedno preverite, če so razvitja res taka, kot želite, preden jih izvozite v DXF/DWG.

 

Izdelava predogledov razvitih oblik

 

AutoDXF vam omogoča, da si na enem mestu ogledate obliko in orientacijo razvitih pločevin, preden jih izvozite v DXF/DWG za razrez. V nasprotju s predogledi 3D modelov sličice razvitij niso shranjene v IPT datotekah in jih je zato pred prikazom v spisku potrebno izdelati.

Izdelava je možna na 2 načina:

-          Ročno za izbrano komponento. Kliknite z desnim gumbom na izbrano komponento v spisku in izberite ukaz Predogled razvitja.

image

-          Samodejno za vse pločevine s klikom na gumb Predogledi razvitij.

image


Samodejna izdelava slik razvitih pločevin je lahko dolgotrajna za sestave z veliko pločevinami. Proces izdelave lahko ustavite s pritiskom tipke F12.

Sličice razvitij niso povezane s komponentami – če se oblika spremeni, morate sami poskrbeti za obnovitev sličic.

 

Ko so sličice razvitij izdelane, se prikažejo v stolpcu Predogled razvitja:

image

 

Delo z razvitji

 

Desni klik na vrstico odpre meni z ukazi za delo z pločevinastimi modeli in njihovimi razvitimi oblikami.

image

 

Odpri komponento

Odpre izbrano komponento.

 

Izberi na sestavu

V kontekstu sestava izbere komponento in nanjo postavi pogled (zoom).

 

Izdelaj razvitje

Izdela razvitje samo za izbrano komponento. Obenem se izdela tudi predogled razvitja.

image

 

Predogled razvitja

Izdela predogled razvitja, če razvitje že obstaja. Predogled služi za ugotavljanje trenutne orientacije razvitja.

image

 

Rotacija razvitja 90°

Preko desnega klika na komponento in ukaza Rotacija razvitja 90° lahko razvitja rotirate s korakom 90°. Po rotaciji se obnovi slika razvitja ter mere razvitja.

 

image

 

Obrni razvitje (Flip)

Obrne smer pogleda na razvitje iz zgornje strani na spodnjo in obratno.

image

 

Poravnaj v smeri najdaljšega roba

Najdaljši rob razvitja poravna v vodoravni smeri. Po rotaciji se obnovi predogled razvitja in mera razvitja.

image

 

Poravnaj v smeri najdaljše krivine

Najdaljšo krivino razvitja poravna v vodoravni smeri. Po rotaciji se obnovi predogled razvitja in mera razvitja.

image

 

Skrij neizbrane pločevine v seznamu

Skrije vse komponente v spisku, ki niso izbrane (nimajo kljukice v prvem stolpcu).

 

Pokaži vse pločevine v seznamu

Prikaže vse komponente v spisku.


Kopiranje podatkov v odložišče (clipboard)

Vsebino tabele lahko skopirate v odložišče s klikom na gumb image .

image

Podatki so razmejeni z znakom TAB in jih lahko preko ukaza Paste (Prilepi) prilepite v urejevalnik besedil:

image

 

Podatke (v tem primeru brez slik) lahko preko ukaza Paste (Prilepi) vstavite tudi v Excel:

image


Izvoz seznama pločevin v Microsoft Word*

 

Klik na ukaz image  izdela seznam pločevin z njihovimi podatki in sličicami modelov in razvitij v Microsoft Wordu*.


image

*Microsoft Word mora biti nameščen, da ta funkcija deluje

 

Nastavitve izvoza v Word

 

Po kliku na gumb se odpre okno, v katerem lahko nastavite, katere lastnosti naj se prenesejo v Word tabelo in kakšen naj bo njihov vrstni red. Imena lastnosti oz. stolpcev lahko spremenite.

image

Pomen ukazov v oknu Word nastavitve:

Postavitev strani

Izbirate lahko pokončen ali ležeč list

Velikost papirja

Izberete lahko format A4 ali Letter

Naslovna vrstica tabele na vsaki strani

Določa, ali naj se glava tabele ponovi na vsaki strani dokumenta, če ta vsebuje več strani

image

Nastavi vrstni red lastnosti in njihova imena na privzete vrednosti

 

 

Imena stolpcev za Word tabele

 

Klik na vrstico in ponoven klik na ime omogoča spremembo imena Word stolpca. S tem je lahko ime stolpca tabele v Wordu drugačno kot je dejansko ime lastnosti.

image

Izbor in vrstni red stolpcev za Word tabelo

 

V Word se prenesejo le lastnosti, ki so odkljukane. Poleg izbora lastnosti pa lahko določate tudi vrstni red stolpcev. Ta se določa tako, da z miško enostavno primete neko lastnosti in jo odložite na želenem mestu. Primer kaže prestavitev lastnosti Part Number na drugo lokacijo:

image

Po kliku na OK se nastavitve shranijo in sproži se izdelava tabele v Wordu. Ko je izdelava končana, se pojavi obvestilo:

image

S klikom na ikono Microsoft Worda v opravilni vrstici ga aktivirajte, po potrebi dodatno oblikujte tabelo in shranite dokument.

image

 

Ravnine

 

V zavihku Ravnine lahko nastavljate lastnosti ravnin in črt v izvoženih DXF/DWG datotekah. Nastavljate lahko vidnost in imena ravnin ter barve, tipe in debeline črt.

image

Vpiši ime ravnine – v zelena polja lahko vpišite imena ravnin

Objekt – ime objekta (se ga ne da spremeniti, izpisan je le za orientacijo, da se ve, na kaj se ravnina nanaša)

Vklop – vklop/izklop ravnine

Barva – izvor barve ravnine

Tip črte – izbor tipa črte

Debelina – izbor debeline črte 

Ob zagonu uporabi zadnjo nastavljeno konfiguracijo – če je ta opcija izbrana, se ob naslednjem zagonu programa ohranijo trenutne nastavitve ravnin

Shrani konfiguracijo… - Trenutno nastavitev ravnin shrani v zunanjo datoteko

Naloži konfiguracijo… - Naloži konfiguracijo iz katere od prej shranjenih nastavitev

Privzete nastavitve – Vse nastavitve ravnin in črt nastavi na privzete

 

Izvoz razvitij v DWG ali DXF

 

Ukaz Izvozi izdela DXF ali DWG datoteke razvitij izbranih komponent. Izberete lahko format izvoženih datotek: DXF (verzija AutoCAD 2000) ali DWG (verzija AutoCAD 2000).

image

Dodajanje tekstovnih opisov v datoteke z razvitji je podprto samo za DXF format.

 

 V statusni vrstici programa AutoDXF lahko vidite potek izvažanja:

image

Procesiranje geometrije in poimenovanje DXF/DWG datotek je določeno v zavihku Nastavitve, ravnine in tipi črt pa se določajo v zavihku Ravnine.

Vse nastavitve v zavihku Nastavitve se samodejno shranijoob zaprtju programa AutoDXF.

 

image

 

DXF/DWG – mapa za shranjevanje datotek

 

image

Na tem mestu lahko določite, kam naj se shranjujejo DXF/DWG datoteke z razvitji. Na voljo sta 2 možnosti:

Enako kot IPT datoteka

Datoteke se shranijo v isto mapo, v kateri se nahaja IPT pločevinasta komponenta.

V mapo

Razvitja se bodo shranila v izbrano mapo ali mapo, v kateri je shranjen trenutni sestav. Poljubno izberete s klikom na gumb image , mapo sestava pa s klikom na gumb image

Opcija Izdelaj podmape z debelinami pločevin določi, naj se izdelajo podmape za vsako debelino pločevin. Tako lahko DXF ali DWG datoteke hitro razvrstite glede na debeline pločevin.

image

 

Povozi obstoječe datoteke z istim imenom: če je ta možnost izbrana, se obstoječe DXF/DWG datoteke z istimi imeni kot novonastale povozijo z novimi. V nasprotnem primeru pa v primeru podvojenih imen nove datoteke na koncu imena dobijo zaporedno številko.

image

 

Zaznavanje navojev

 

AutoDXF ponuja možnost samodejne zaznave navojnih izvrtin na razvitjih.

image

Če izberete možnost Postavi navojne izvrtine na ločeno ravnino, se bodo pri izvozu v DXF navojne izvrtine postavile na ločeno ravnino. Ravnini lahko podate ime in barvo (polji Ime ravnine in Barva ravnine).

Opcija Vstavi točke na sredine izvrtindoloča, da se v sredine navojnih izvrtin izrišejo točke (point).

Zaznavanje navojnih izvrtin je podprto samo pri izvozu v DXF format.

 

DXF/DWG – nastavitev poimenovanja datotek

 

Sistem poimenovanja DXF/DWG datotek se določa na tem mestu:

image

Imena DXF/DWG datotek lahko sestavljate iz lastnosti preko tabeli za definicijo poimenovanj (slika zgoraj).

Lastnosti, ki jih lahko vključite v ime datoteke, so: IPT File Name, Material, Thickness, Quantity, Part Number, Stock Number, Item, FPlength, FPwidth, Project in Description.

Poleg teh lastnosti so v spisku prisotne tudi opcijske lastne (custom iProperties).

V ime datoteke bodo vključene le tiste lastnosti, ki so odkljukane.

V zelenih poljih so vpisane predpone lastnosti, ki jih lahko spreminjate. To so teksti, ki bodo izpisani pred določeno lastnostjo.

Lastnosti so razmejene z ločilom, ki ga lahko izberete v spisku Ločilo:

image

Vrstni red lastnosti lahko spreminjate tako, da z miško primete lastnost in jo nesete na drugo mesto. Spodnja slika kaže prestavitev lastnosti Part Number pred Thickness.

image

Primer poimenovanja DXF datotek:

image

Priporočeno je, da v ime izvoženih datotek vključite lastnost »IPT File Name« (ali kakšno drugo, lastno unikatno lastnost) in s tem zagotovite, da bodo izvožene datoteke imele unikatna imena. Če izraz za sestavljanje imen zgradite na tak način, da se pojavi možnost podvojenih imen, potem pred izvozom preverite, da ni izbrana opcija »Povozi obstoječe datoteke z istim imenom«.

 

DXF – tekstovni opisi v datoteki

 

V DXF datoteke z razvitji se samodejno lahko dodajo tudi opisi komponent. To možnost omogočite iz izbiro Dodaj tekstovni opis v DXF.

Ta funkcionalnost ni podprta za DWG datoteke.

 

image

Lastnosti, ki jih lahko izpišite v DXF so: Material, Thickness, Quantity, Part Number, Stock Number, Unit, Item inProject.

Poleg omenjenih lastnosti so v spisku prisotne tudi lastne (custom iProperties).

Izpisane bodo le tiste lastnosti, ki so v prvem stolpcu izbrane.

V zelenih poljih so vpisane predpone lastnosti, ki jih lahko spreminjate. To so teksti, ki bodo izpisani pred določeno lastnostjo.

Vrstni red lastnosti lahko spreminjate tako, da z miško primete lastnost in jo nesete na drugo mesto.

Lastnosti se izpišejo na ravnino, katere ime določite v polju Ime ravnine. Barva ravnine se definira z izborom v Barva ravnine.

Primer izpisanega teksta v DXF datoteki:

image

Teksti so postavljeni približno na sredini razvite oblike.

Višina črk je določena v nastavitveni datoteki basic.autodxf.nastavitve.xml.

 

Nastavitve razvitij

 

Na tem delu se določijo geometrijske nastavitve za shranjevanje razvitij v DXF/DWG:

image

Združi profile v polyline – črte in loki, ki se stikajo, bodo združeni v polyline

Zamenjaj splines z ravnimi segmenti – krivulje splines bodo nadomeščene z linearnimi segmenti, katerih gostota je odvisna od izbrane tolerance.

Postavi geometrijo v prvi kvadrant – vsa geometrija v DXF/DWG datoteki bo postavljena v prvi kvadrant, tako da so vse koordinate pozitivne.

 

Dolžinske enote

image

Izberete lahko enote za izpis dolžin, širin in debelin pločevin v spisku najdenih pločevin. Po spremembi enote je potreben ponoven zagon programa AutoDXF.

 

Splošne nastavitve programa

 

Klik na gumb image odpre Raziskovalec v mapi, kjer so shranjene nekatere nastavitve programa AutoDXF.

 

Ponastavitev na privzete vrednosti

 

Izbris datotek customiProps.ini, DXFime.ini, DXFopisi.ini in WordSettings.ini resetira nastavitve za custom iProperties, sestavljanje imen, tekstov ter nastavitve izvoza v Word na privzete nastavitve.

 

Nastavitev velikosti besedil in števila decimalk

 

V nastavitveni mapi se nahaja tudi XML datoteka basic.autodxf.nastavitve.xml. Vsebuje nastavitve za določitev višine pisave za besedila, vključena v DXF datoteke, ter za število decimalnih mest za izpis dolžin, širin in debelin pločevin v spisku najdenih pločevin ter pri izvozu v Word. Datoteko lahko urejate v urejevalniku teksta (npr. Notepad ali Beležnica).

image

 

Velikosti besedil lahko nastavite fiksne vrednosti ali pa kot delež velikosti izvožene razvite oblike. Na ta način zagotovite, da so teksti vedno lepo vidni ne glede na velikost razvitja. Privzeto so velikosti nastavljene fiksno, kot je prikazano na zgornji sliki.

Če želite nastaviti velikosti besedil proporcionalno glede na velikost razvitja, odkomentirajte značko <textHeightPercentage>2</textHeightPercentage>, kot je prikazano na spodnji sliki:

 

image

V tem primeru bo velikost besedila nastavljena kot 2% vrednosti največje mere (širina ali višine) razvitja.

Za uveljavitev sprememb morate AutoDXF ponovno zagnati.

 

Jezik

 

Izberete lahko angleški ali slovenski jezik programa. Po spremembi jezika program znova zaženite, da se spremembe v celoti uveljavijo:

image